Yasalar

YASALAR

Mahkemeleri Kanununda Deiiklik Yaplmasna likin Kanun

Memurlar ve Dier Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakknda Kanun

Anayasann Yükseköretim Üst Kurulular Ve Yükseköretim Kurumlar le
lgili Maddeleri


2547 sayl Yüsek Öretim Kanunu(1)

4.11.1981 Tarih Ve 2547 Sayl Yükseköretim Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesine Dair Kanun


2547 Sayl Yükseköretim Kunununun Baz Maddelerinin Deitirilmesine ve
Bu Kanuna Baz Maddeler Eklenmesine Dair Kanun


4/11/1981 Tarihli Ve 2547 Sayl Yükseköretim Kanununun Geçici 19 Uncu Ve 23 Üncü Maddelerinin Deitirilmesine likin Kanun

2547 Sayl Yükseköretim Kanununun Baz Maddelerinin Deitirilmesi  Ve  Bu Kanuna Baz Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

4/11/1981 Tarih Ve 2547 Sayl Yükseköretim Kanununun 17/8/1983 Tarih Ve 2880 Sayl Kanunla Deiik 44 Üncü Maddesinin Deitirilmesine Ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

Yükseköretim Personel Kanunu

Türkiye'de Örenim Gören Yabanc Uyruklu Örencilere likin Kanun

Yabanc Dil Eitim Ve Öretimi Kanunu

Yükseköretim Kurumlar Tekilat Hakknda 41 Sayl Kanun Hükmünde
Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair Kanun


8.3.1983 Tarih Ve 2809 Sayl Yükseköretim Kurumlar Tekilat Hakknda
41 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair Kanunun
11 nci Maddesinin (A) Bendinin Deitirilmesi Ve Ayn Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakknda Kanun


2809 Sayl Yükseköretim Kurumlar Tekilat Hakknda 41 Sayl Kanun
HükmündeKararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 Uncu
Maddesinin Deitirilmesine Ilikin Kanun


28.3.1983 Tarihli Ve 2809 Sayl Yükseköretim Kurumlar Tekilat
Hakknda 41 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne
Dair Kanunun Bazi Maddelerinin Deitirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Ve
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakknda Kanun


2547 Sayl Yükseköretim Kanununun Geçici 8 inci Maddesinin
Deitirilmesi ve Geçici 21 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldrlmas
Hakknda Kanun


2547 Sayl Yükseköretim Kanununun 44 Üncü Maddesinin Deitirilmesi
Ve Bu Kanuna Bir Ek Ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun


2547 Sayl Yükseköretim Kanunun 3455 Sayl Kanunla Deiik Geçici
8 inci Maddesinin 4 Üncü Fkrasnn Deitirilmesi Hakknda Kanun

2547 Sayl Yükseköretim Kanununun Baz Maddelerinin Deitirilmesi
Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulü Hakknda Kanun


2547 Sayl Yükseköretim Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda 398
Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulune Dair Kanun


Kadnn Statüsü Ve Sorunlar Genel Müdürlüünün Kurulmas le 14.1.1970
Tarihli Ve 1211 Sayl Ve 4.11.1981 Tarihli Ve 2547 Sayl Kanunlarda
Deiiklik Yaplmas Hakknda 422 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin
Deitirilerek Kabulüne Dair Kanun


2547 Sayl Yükseköretim Kanununun 60 Inc Maddesinin Deitirilmesi
Ve Bu Kanunun ki Geçici Madde Eklenmesi Hakknda Kanun


Yükseköretim Kurumlar Tekilat Hakknda 41 Sayl Kanun Hükmünde
Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih Ve 2809
Sayl Kanunun Baz Maddelerinin Deitirilmesi Ile 78 Sayili Kanun
Hükmünde Kararnameye Bal (1) Sayl Cetvel Ve 190 Sayl Kanun
Hükmünde Kararnameye Bal (1) Sayl Cetvelde Deiiklik Yaplmas
Hakknda Kanun


2547 Sayl Yükseköretim Kanununun Baz Maddelerinin Deitirilmesi,
Bu Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Ve Bir Ek Maddenin Yürürlükten
Kaldrlmasna Dair Kanun


2547 Sayl Yükseköretim Kanununun Baz Maddelerinin Deitirilmesi
Ve Dört Geçici Madde Eklenmesi Hakknda Kanun


28.3.1983 Tarih Ve 2809 Sayl Yükseköretim Kurumlar Tekilat
Hakknda 41 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne
Dair Kanuna Baz Maddeler Eklenmesi Hakknda Kanun


4.11.1981 Tarih Ve 2547 Sayl Yükseköretim Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakknda Kanun


4.11.1981 Tarih Ve 2547 Sayl Yükseköretim Kanununun 13 üncü
Maddesinin Deitirilmesi Hakknda Kanun


Yükseköretim Kurumlar Tekilat Hakknda 41 Sayl Kanun Hükmünde
Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayili Kanun
Ile 78 Ve 190 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik
Yaplmas Hakknda Kanun


Yükseköretim Kurumlarnda kili Örenim Yaplmas, 2547 Sayl
Yükseköretim Kanununun Baz Maddelerinin Deitirilmesi ve Bu Kanuna
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakknda Kanun


2547 Sayl Yükseköretim Kanununun Baz HükümlerininDeitirilmesi
Hakknda 21.9.1987 Tarihli Ve 292 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin
Yürürlükten Kaldrlmasna Ve 2547 Sayl Yükseköretim Kanununa
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakknda Kanun


4.11.1981 Tarih Ve 2547 Sayl Yükseköretim Kanunun 44 Üncü
Maddesinin Deitirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakknda Kanun


Yükseköretim Kurumlar Tekilati Hakknda 41 Sayl Kanun Hükmünde
Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarihli Ve 2809
Sayl Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine likin Kanun Hükmünde Kararnamenin
Deitirilerek Kabulü Hakknda Kanun


Yükseköretim Kurumlar Tekilat Hakknda 41 Sayl Kanun Hükmünde
Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair 28.3.1993 Tarihli Ve 2809 Sayl
Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Ile 78 Ve 190 Sayl Kanun Hükmünde
Kararnamelerin Eki Cetvellerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun


Yükseköretim Personel Kanunu , Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanunu
Ve Devlet Memurlar Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun


4.11.1981 Tarih Ve 2547 Sayl Yükseköretim Kanunun 44 Üncü Maddesinin
Deitirilmesi
ve Ayn Kanuna Bir Ek Ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakknda Kanun


Yükseköretim Kurumlar Tekilat Hakknda 41 Sayl Kanun Hükmünde
Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayl Kanuna Ek Maddeler
Eklenmesi Ile 2547 Sayl Yükseköretim Kanununun Bir Maddesinde
Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun


Yükseköretim Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun

Yükseköretim Kurumlar Tekilat Hakknda 41 Sayl Kanun Hükmünde
Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Deiiklik
Yaplmasna likin Kanun


Yükseköretim Kanununun 59 Uncu Maddesinin Deitirilmesi Hakknda

Yükseköretim Kurumlar Tekilat Hakknda 41 Sayl Kanun Hükmünde
Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler
Eklenmesi Hakknda Kanun


2547 Sayl Yüksek Öretim Kanunu

25355 sayl 5070 Elektronik mza Kanunu (23 Ocak 2004)

2004/7223 Avrupa Topluluu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasnda
Türkiye Cumhuriyeti´nin Topluluk Programlar Leonardo da Vinci II,
Socrates II ve Gençlik Programlarna Katlm Hakknda Mutabakat
Zapt´nn Onaylanmas Hakknda Karar


Basn Kanunu

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun


Yükseköretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

5565 2007 Yl Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu

Kamuda Geçici Pozisyonlarnda Çalanlarn Sürekli çi
Kadrolarna veya Sözlemeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri,
Geçici çi Çaltrlmas ile Baz Kanunlarda Deiiklik
Yaplmas Hakknda Kanun