Ynetmelikler

EGE ÜNVERSTES REKTÖRLÜÜ ....... AYIN
PERSONEL Ç YÖNETMEL

Madde1-........'de çalan personelin performansnn arttrlmasnn salanmas,
çalanlar daha iyi , daha hzl, daha güzel hizmet üretmeleri için tevik etmek,
 baar ve  liyakat deüerlendirebilmek amac ile bu iç yönetmelik yaynlanmtr.

Madde2- Bu yönetmelik E.Ü................... çalanlarn kapsamaktadr.  

Madde3- ..................'nde çalan  personelin çalma dönemleri 12
aya bölünmek  suretiyle,her ay yaplacak performans deerlendirme tablsuna
göre o ayn baarl   personeli objektifkriterler
baz alnmak suretiyle deerlendirilecektir. Yaplan deerlendirme  sonucu her ayn
30. günü "Ayn Personeli" ilan edilecek ve ad iyerinde yaplacak bir   panoya
 yazlacaktr. Bu yaz bir sonraki ayn son gününe kadar panoda asl kalacaktr.
 Ayrca baar belgesinin bir sureti çerçeveli bir ekilde kendisine verilecek,
 bir sureti   de özlük dosyasnda saklanacaktr.   

Madde4-Personel performansnda u hususlar göz önüne alnacaktr;   

a-) ini, kurum kültürü ve anlayna uygun olarak yürütebilme,
b-) ini ve zamann planlayabilme,
c-) Çeitli ve karmak durumlarda yaratc çözümler bulabilme,
d-) Gerekli koordinasyonu salama ve bilgi alverii yapabilme,
e-) Kendini anlatabilme ve kiilerle salkl ilikiler kurabilme,
f-) ine bal olabilme, düzenli çalabilme, iine ve kurulunun genel
menfaatlerine sahip çkabilme,
g-) Brakt izlenime ve mesai saatlerine özen gösterebilme.  

Madde5- Madde 4'te tanmlanm kriterlerin en az 4 maddesini ilgili ay içinde yerine  
getirdiini düünen personel aday bavuru formunu doldurarak aday olacilecek
yada birimdeki  dier çalanlar
tarafndan aday gösterilebilecektir. Bavuran adaylar içinden deerlendirme,
birim yöneticisinin belirledii en az 3 en çok 7 kiiden
oluan seçici kurul tarafndan kapal  oylama ile yaplacaktr.

Madde6- Bu yönetmelik 6 maddeden ibarettir.

Madde7- Bu yönetmelik onayland tarihten itibaren yürürlüe girecektir.