Ynetmelikler

YÖNETMELKLER
 

Ege Üniversitesi Sürekli Eitim Merkezi (EGESEM) Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik (3 Austos 2009 - 27308 Sayl Resmi Gazete)


Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Aratrma Merkezi Yönetmelii (12 Austos 2009 - 27317 Sayl Resmi Gazete)


Ege Üniversitesi Hiv/Aids Uygulama ve Aratrma Merkezi Yönetmelii (12 Austos 2009 - 27317 Sayl Resmi Gazete)


Ege Üniversitesi Eitim ve Öretim Yönetmelii (12 Austos 2009 - 27317 Sayl Resmi Gazete)


Ege Üniversitesi Sürekli Eitim Merkezi (EGESEM) Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik (1 Temmuz 2009 - 27275 Sayl Resmi Gazete)

Ege Üniversitesi Aile Planlamas ve Ksrlk Aratrma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik (11 Haziran 2009 - 27255 Sayl Resmi Gazete)

2005/8864 Memurlara Yaplacak Giyecek Yardm Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Ege Üniversitesi Elektron Mikroskopi, Görüntüleme, Aratrma ve Uygulama Merkezi Yönetmelii

Kamu Kurum ve Kurulularnda Çalan Görevlilerin Islahç Hakknda Yararlanmasna likin Yönetmelik

Yükseköretim Kurumlar Bilimsel Aratrma Projeleri Hakknda Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna likin Yönetmelik

Yapm leri haleleri Uygulama Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Hizmet Alm haleleri Uygulama Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Ege Üniversitesi Eitim-Öretim Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Ege üniversitesi Lisanüstü Eitim ve Öretim Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Lisansüstü Eitim Öretim Enstitülerinin Tekilat ve leyi Yönetmelii'ne Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖRETM ÖN LSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LSANS ÖRENMNE DEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELK

Yükseköretim Üst Kurulular ile Yükseköretim Kurumlar Personeli Görevde Yükselme Yönetmelii

Yükseköretim Üst Kurulular ile Yükseköretim Kurumlar Personeli Görevde Yükselme Eitimi ve Snav le lgili Yönerge

Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi Kurulu leyi ve Görev Yönetmelii

Yükseköretim Kurumlar Satnalma ve hale Yönetmelii

Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Yükseköretim Kurulu Örenci Seçme ve Yerletirme Fonu Yönetim, letme ve Denetim Yönetmelii

Yükseköretim Kurumlar Yönetici, Öretim Eleman ve Memurlar Disiplin Yönetmelii

Yükseköretim Kurumlar Arasnda Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçi Esaslarna likin Yönetmelik

Açk Yükseköretim Yönetmelii

Üniversiteleraras Kurulun ve Kurula Bal Komisyonlarn Çalma Esaslar Yönetmelii

Lisansüstü Eitim-Öretim Enstitülerinin Tekilât ve leyi Yönetmelii

Meslek Yüksekokullar Mezunlarnn Lisans Örenimine Devamlar Hakknda Yönetmelik

41 Sayl Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 2. Maddesine Göre Konservatuvarlardan Üniversitelere Geçen Sözlemeli Öretim Elemanlar le lgili Yönetmelik


Öretim Üyeliine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelii

2809 Sayl Kanun'un Geçici 10. Maddesinin 2. Fkras Gereince Öretim Üyeliine Yükseltilecek Sanat Dallar Öretmenleri Hakknda Yönetmelik

Öretmen Yetitiren Yüksekokul Mezunlarnn Lisans Örenimi Yapmalar Hakknda Yönetmelik

Bir Üniversite Adna Bir Dier Üniversitede Lisansüstü Eitim Gören Aratrma Görevlileri Hakknda Yönetmenlik

Yükseköretim Kurumlar, Mediko-Sosyal Salk, Kültür ve Spor leri Dairesi Uygulama Yönetmelii

Üniversiteler Yayn Yönetmelii

Yükseköretim Üst Kurulular le Yükseköretim Kurumlar Sicil Yönetmelii

Yükseköretim Kurumlarnda Yabanc Dil Eitim-Öretimi ve Yabanc Dille Eitim - Öretim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Yönetmelik

2547 Sayl Yükseköretim Kanunu'na 2984 Sayl Kanun'la Eklenen Geçici Madde Hükümlerinin Uygulama Esaslarn Belirten Yönetmelik

2547 Sayl Kanun'un Deiik 58. Maddesi Gereince Kurulacak Üniversiteler Aratrma Fonlarnn Kullanm ve Yönetim Esaslarna likin Yönetmelik

Lisansüstü Öretim Görenlerden Öretim Yardmcs Kadrolarna Atanacaklarn Hak ve Yükümlülükleri ile Tpta Uzmanlk Örencilerinin Giri Snavlar Hakknda Yönetmelik

2547 Sayl Yükseköretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye letmelerinin Kurulmasnda Uyulacak Esaslara likin Yönetmelik

Üniversitelerde Ders Arac Olarak Kullanlan Kitaplar, Teksirler ve Yardmc Ders Kitaplar Dndaki Yaynlarla lgili Yönetmelik

Yükseköretim Kurumlar Örenci Disiplin Yönetmelii

Devlet Konservatuvarlar Orta ve Lise Devreleri Örenci Disiplin Yönetmelii

Yükseköretim Kurumlarnn Bakanlklar ile Onlara Bal Kurum ve Kurululardan Yararlanma Yönetmelii

Türkiyede Örenim Gören Yabanc Uyruklu Örencilere likin Yönetmelik

Vakf Yükseköretim Kurumlar Yönetmelii

Yükseköretim Kurulu Döner Sermaye letmesi Yönetmelii

Yükseköretim Kurumlarnda Akademik Kurullarn Oluturulmas ve Bilimsel Denetim Yönetmelii

Tpta Uzmanlk Eitimi çin Örenci Seçme Snavlar Hakknda Yönetmelik

Lisans Örenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn Ön Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yüksekokullarna ntibaklar Hakknda Yönetmelik

Üniversitelerde Akademik Tekilât Yönetmelii

Vakflarca Kurulacak veya Kurulmu Yükseköretim Kurumlarna Üniversite Ad Verilmesi Esaslarna likin Yönetmelik

Özel Statülü Üniversiteler Üst Yönetim Kurullarnn Görev ve Yetkilerine likin Yönetmelik

Teknik Öretmenler çin Düzenlenecek Mühendislik Programlarnn Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmelii

Yükseköretim Kurumlar Öretim Elemanlar ile Yabanc Uyruklu Elemanlar Gelitirme Eitimi Yönetmelii

Yükseköretim Kurulu Ariv Yönetmelii 7.1.1990 Tarih ve 20395 Sayl Resmi Gazete Deiiklik Yönetmelii 13.02.2002 Tarih ve 24670 Sayl Resmi Gazete Yükseköretim Kurulu Ariv YönetmeliiYükseköretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmelii

Yükseköretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmelii

Öretim Üyesi ve Aratrc Yetitirme Kurulu Yönetmelii

Yurtd Yükseköretim Diplomalar Denklik Yönetmelii

Stratejik Aratrma ve Etüdler Milli Komitesi Yönetmelii

Yükseköretim Kurulu Tekilât ve Çalma Usulleri Yönetmelii

Yükseköretim Denetleme Kurulu Tekilât, Görev ve Çalma Usulleri Yönetmelii

Üniversiteleraras letiim ve Bilgi Teknolojilerine Dayal Uzaktan Yükseköretim Yönetmelii

Doçentlik Snav Yönetmelii

Doçentlik Snav Yönetmelii (2)

Yükseköretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulmas Hakknda Yönetmelik

Yurtiçinde ve Dnda Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara likin Yönetmelik

Yükseköretim Kurulu Yaymlanacak Metin: Yükseköretim Üst Kurulular ile Yükseköretim Kurumlar Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmas Hakknda Yönetmelik

Salk Kurallar Bakmndan Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalmas Gereken ler Hakknda Yönetmelik

(06/04/2004 Tarih ve 25425 sayl Resmi Gazete) Kanununa likin Çalma Süreleri Yönetmelii

(06/04/2004 Tarih ve 25425 sayl Resmi Gazete) Kanununa likin Fazla Çalma ve Fazla Sürelerle Çalma Yönetmelii

(07/04/2004 Tarih ve 25426 sayl Resmi Gazete)Yükseköretim Üst Kurulular ile Yükseköretim Kurumlar Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliinde Deiiklik YaplmasHakknda Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakk Kanununun Uygulanmasna likin Esas ve Usuller Hakknda Yönetmelik

(02/04/2004 Tarihli ve 25421 sayl Resmi Gazete)Yap,Tesis ve Onarm leri halelerine Katlma Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

(02/06/2004)Ege Üniversitesi Eitim-Öretim Yönetmeliinin 36. Maddesinin Deitirilmesi Hakknda Yönetmelik

(08/06/2004)Mal Alm haleleri Uygulama Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

(08/06/2004)Hizmet Alm haleleri Uygulama Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

(08/06/2004)Yapm leri haleleri Uygulama Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

(08/06/2004)Danmanlk Hizmet Alm haleleri Uygulama Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

(25/06/2004)Ege Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

(24/08/2004)Yüksek Örenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmelii

2004/8125 Resmi Yazmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller

2004/8125 Resmi Yazmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller

Yükseköretim Kurumlarnda Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Yönetmelii

Yükseköretim Kurumlar Örenci Konseyleri ve Yükseköretim Kurumlar Ulusal Örenci Konseyi Yönetmelii

Ege Üniversitesi Öretim Üyesi Yetitirme Program Yönetmelii

Ege Üniversitesi Eitim-Öretim Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

EGE ÜNVERSTES ETM-ÖRETM YÖNETMEL

Yükseköretim Üst Kurulular ile Yükseköretim Kurumlar Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deiiklii Yönetmelii

Muhasebe Yetkililerinin Eitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik

Strateji Gelitirme Birimlerinin Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik

Ege Üniversitesi Öretim Elemanlarnn Teknoloji Gelitirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve irket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

Türk Yükseköretim Kurumlar Arasnda Örenci ve Öretim Eleman Deiimine likin Yönetmelik

Yurtd Yükseköretim Diplomalar Denklik Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Ege Üniversitesi Öretim Üyesi Yetitirme Program Yönetmeliinde Deiiklik yaplmasna Dair Yönetmelik

Öretim Üyeliine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliinde Deiiklik yaplmasna Dair Yönetmelik

Meslek Yüksekokullar ve Açköretim Ön Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans Örenimine Devamlar Hakknda Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Yükseköretim Kurumlar Örenci Disiplin Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Baz Akademik Kadrolara Öretim Eleman Dndaki Kadrolardan Naklen Yaplacak Atamalarda ya da Açktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Snav ile Giri Snavlarna likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik

Öretim Üyeliine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Baz Akademik Kadrolara Öretim Eleman Dndaki Kadrolardan Naklen Yaplacak Atamalarda ya da Açktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Snav ile Giri Snavlarna likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Üniversitelerde Akademik Tekilat Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Öretim Üyeliine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliinde Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Ege Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Baz Akademik Kadrolara Öretim Eleman Dndaki Kadrolardan Naklen Yaplacak Atamalarda ya da Açktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Snav ile Giri Snavlarna likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Yükseköretim Kurumlarnda Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Yükseköretim Kurumlarnn Yurtdndaki Kapsama Dahil Yükseköretim Kurumlaryla Ortak Eitim ve Öretim Programlar Tesisi Hakknda Yönetmelik

Baz Akademik Kadrolara Öretim Eleman Dndaki Kadrolardan Naklen Yaplacak Atamalarda ya da Açktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Snav ile Giri Snavlarna likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Yükseköretim Kurumlarnn Yurtiçindeki Yükseköretim Kurumlaryla Ortak Lisansüstü Eitim ve Öretim Programlar Tesisi Hakknda Yönetmelik

Yükseköretim Kurumlarnn Yurtdndaki Kapsama Dahil Yükseköretim Kurumlaryla Ortak

Eitim ve Öretim Programlar Tesisi Hakknda Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Yurtd Yükseköretim Diplomalar Denklik Yönetmelii

Öretim Üyeliine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Yükseköretim Kurumlarnda Yabanc Dil Eitim-Öretim ve Yabanc Dille Eitim-Öretim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Ege Üniversitesi Öretim Üyesi Yetitirme Program Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Ege Üniversitesi Eitim-Öretim Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Yükseköretim Kurumlarnn Yurtdndaki Kapsama Dahil Yükseköretim Kurumlaryla Ortak Eitim ve Öretim Programlar Tesisi Hakknda Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Öretmen ve Eitim Uzman Yetitiren Yüksek Öretim Kurumlarnda Parasz Yatl veya Burslu Örenci Okutma ve Bunlara Yaplacak Sosyal Yardmlara likin Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Meslek Yüksekokullar ve Açköretim Ön Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans Örenimine Devamlar Hakknda Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Ege Üniversitesi Eitim - Öretim Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Ege Üniversitesi Öretim Elemanlarnn Teknoloji Gelitirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve irket Kurabilmelerine Dair Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Öretim Üyesi Dndaki Öretim Eleman Kadrolarna Naklen veya Açktan Yaplacak Atamalarda

Uygulanacak Merkezi Snav ile Giri Snavlarna likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik

Ege Üniversitesi Öretim Elemanlarnn Teknoloji Gelitirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve irket Kurabilmelerine Dair Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Üniversitelerde Akademik Tekilat Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Yükseköretim Kurumlar Bilimsel Aratrma Projeleri Hakknda Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eitim - Öretim Yönetmelii

Yükseköretim Kurumlarnda Yabanc Dil Öretimi ve Yabanc Dille Öretim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Yönetmelik

Klinik Aratrmalar Hakknda Yönetmelik

Ege Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Eitim, Aratrma, Muayene, Uygulama ve Aratrma Merkezi Yönetmelii